निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा दरखास्त खुला

0
80

शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७८१०९।०६ गतेको निर्णयानुसार सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट मिति २०७८।०९।०७ गतेदेखि अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट दरखास्त पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली https://online.tsc.gov.np/ मार्फत सम्पूर्ण विवरणहरू भरी नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको फोटो, दस्तखत नमुना, अध्यापन अनुमति पत्र, न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्क पत्र, समावेशी समूह खुल्ने प्रमाणित कागजात र तालिमको प्रमाणपत्र Scan गरी तोकिएको दस्तुर तिरी मिति २०७८।१०।०६ गतेसम्म दरखास्त भरी भौचर प्राप्त गर्नुपर्ने र दस्तुरको हकमा भोलिपल्ट बैंकिङ कारोबार हुने समयभित्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी दोब्बर दस्तुरको हकमा मिति २०७८ | १०११३ गतेभित्र दरखास्त भरी भौचर प्राप्त गर्नुपर्ने र दस्तुरको हकमा भोलिपल्ट बैंकिङ कारोबार हुने समयभित्र बुझाउनुपर्नेछ। म्यादभित्र दाखिला नभएको र रीत नपुगी आएको दरखास्त उपर कुनै किसिमको कारबाही हुनेछैन । दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरिएका कागजातका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ । विज्ञापनको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np/ डाउनलोड /सूचना/विज्ञापन Tab बाट प्राप्त गर्न र हेर्न सकिनेछ । तर शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np/ को पुरानो साइटमा रहेको Online Application Tab अध्यापन अनुमति पत्रको दरखास्त दिने प्रयोजनका लागि मात्र रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ

Facebook Comments

comments