Valentine’s Best Couple Photo Contest on Changu Post

Valentine’s Best Couple Contest फोटो प्रतियोगिता 2018 मा तपाई पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।

  1. प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागी Changu Post Page अनिवार्य Like गर्नुपर्नेछ ।
  2. फोटो सफा अनि कसैलाई असर नपर्ने हुनुपर्नेछ।
  3. जोडीमा रहेको फोटो Changu Post को facebook पेजको Message Box मा www.changupost.com बाट प्रतियोगी स्वयमले पठाउनु पर्नेछ ।
  4. फोटोमा Mension, Share, Tag गर्न सक्नु हुनेछ।
  5. बिजेता likes, Share को आधारमा हुनेछ ।
  6. नतिजा भ्यालेनटाइन डे को दिन Changu Post Online Newspaper बाट प्रकाशित हुनेछ।